charset=UTF-8" /> شهر ماشین ها | Aanimator

شهر ماشین ها

داستان یک جایگاه سوخت در جاده بیرون شهری است که در آن اتومبیل ها ، مخزن سوخت و چراغ راهنما برای خود ماجرا می آفرینند . یکی از خودروها که وسواسی نام دارد شخصیت اصلی داستان را تشکیل می دهد . او که خیلی بازیگوش است مشکلی را می آفریند که به کمک دوستانش آن را بر طرف می کند . در این جایگاه مخزن سوخت قدیمی وجود دارد که بهترین دوست اوست . یک اتومبیل فورد قدیمی نیز به عنوان تعمیر کار اتومبیل هاست .

شهر ماشین هاشهر ماشین هاشهر ماشین ها