charset=UTF-8" /> روز اول مدرسه | Aanimator

روز اول مدرسه

روز اول مدرسه روز اول مدرسه داستان رفتن موش کوچک و زرنگی است که به مدرسه می خواهد برود که در راه به دوست خود فیل بازیگوش برخورد می کند که در حال بازی کردن و هیچ اشتیاقی برای رفتن به مدرسه ندارد . اما موش کوچولو او را به مدرسه رفتن تشویق می کند و از فواید درس خواندن به او می گوید