charset=UTF-8" /> ۳d photography | Aanimator

۳d photography

یک روش جدید عکس برداری است که شما عکسهایتان را به روش بهتر در مکان بهتری می توانید بگیرید در این روش تمامی تصاویر ساخته شده توسط گرافیک کامپیوتری ساخته میشود و در سه گام هستند
Modeling – ۱
Lighting & Texturing – ۲
Rendering – ۳

در مرحله مدل سازی مکان مطلوبتان را می توانید ترسیم بکند ( برای مثال استودیو : موضوعات درون یا بیرون … هرچیز دیگری در فاز دوم شما مکان نور پردازی را اداره می کند و مواد اهداف را در صحنه تان تعریف می کنیددر این فاز محیط سه بعدی آماده رندر می شود ( خروجی را درست می کند ) و تصویر پیدا شده را تولید می کند